Act Now

A training program development for healthcare professionals to use the principles of acceptance and commitment therapy (ACT) to facilitate patient adjustment to the challenges of living with a visible difference

Υπολογίζεται ότι περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη εμφανίζουν κάποια δυσμορφία, με αποτέλεσμα να δυσφορούν για την εμφάνισή τους και την εικόνα του σώματός τους, γεγονός που αποτελεί ανησυχία για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Οι επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ευρώπη αναφέρουν την ανάγκη φροντίδας των ασθενών που αντιμετωπίζουν θέματα σχετικά με την εμφάνισή τους λόγω κάποιας παραμόρφωσης. Πολλές καταστάσεις σχετίζονται με παραμορφώσεις στην εμφάνιση, όπως κρανιοπροσωπικές παραμορφώσεις (π.χ. υπερωιοσχιστίες), τραύματα (π.χ. εγκαύματα και τραύματα πολέμου), διάφορες παθήσεις του δέρματος (π.χ. ψωρίαση) και παραμορφώσεις οφειλόμενες σε ιατρική παρέμβαση (π.χ. έπειτα από καρκίνο ή μηνιγγίτιδα). Οι επαγγελματίες υγείας είναι κατάλληλοι και πρόθυμοι να φροντίσουν τους ασθενείς αυτούς, λόγω της εμπλοκής τους, αλλά πολλοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη σχετική φροντίδα. Έρευνες δείχνουν ότι η πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας τόσο σε βασική εκπαίδευση όσο και σε πιο ειδικές πηγές γνώσης τους καθιστά ικανούς να αναλάβουν τον αντίστοιχο φροντιστικό ρόλο.

Η θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) προσφέρει ένα ψυχολογικό μοντέλο άρτια προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ασθενών με παραμορφώσεις. Η θεραπεία ACT εστιάζει στο να βοηθήσει τους ασθενείς να αποκτήσουν μία πλήρη ζωή και τους εκπαιδεύει σε δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζονται δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα, γεγονός που προάγει την ποιότητα ζωής τους.

Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν την (i) ανάπτυξη, (ii) δοκιμή, (iii) εφαρμογή και (iv) διάδοση ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για επαγγελματίες υγείας, που θα τους επιτρέψει να εφαρμόσουν τις αρχές της ACT, ώστε να διευκολύνουν την καλύτερη προσαρμογή των ασθενών με παραμορφώσεις. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές σε όλη την Ευρώπη. Κάθε εταίρος θα πραγματοποιήσει μία έρευνα αναγκών του συστήματος περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών υγείας. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο σε ευρεία κλίμακα επαγγελματιών υγείας, διανέμοντάς το με πολλαπλούς τρόπους.

Συνεργάζονται εταίροι με μεγάλη εμπειρία στην έρευνα (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία) και με ευρεία γνώση και VET εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Νορβηγία), επαγγελματίες υγείας (Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβενία, Ρουμανία) και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Ολλανδία). Οι παραπάνω εταίροι επιλέχτηκαν για να παρέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία τους στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στοχεύοντας σε επαγγελματίες υγείας από την Εσθονία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία, ώστε να εφαρμοστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύστημα περίθαλψης.

Μεθοδολογία του προγράμματος και συνιστάμενες δράσεις:

1. Ένα λειτουργικό και αξιολογημένο εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο σε ερευνητικά δεδομένα και στην ανάλυση αναγκών από τα κράτη αποδέκτες του έργου.
2. Η εκπαίδευση θα έχει άμεσα θετική επιρροή, λόγω των υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης βάσει των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων VET, βελτιώνοντας την παροχή υπηρεσιών και καλύπτοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν εργαλεία για την αντιμετώπιση των ασθενών με ανησυχίες για την εμφάνισή τους λόγω παραμόρφωσης.
3. Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό, ώστε να μπορούν να παρέχουν διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση (CVET), που θα ανανεώσει τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφαλής και αποτελεσματική άσκηση παροχής υπηρεσιών.
4. Κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου συστήματος υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε προσιτή και υψηλής ποιότητας προληπτική και ιατρική φροντίδα σε όλους.
5. Η εκπαίδευση θα είναι οικονομικά βιώσιμη στην εφαρμογή της και ταυτόχρονα ικανή να συμπεριλάβει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών υγείας, φοιτητών ή μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Αυτό οφείλεται στον μεθοδολογικό σχεδιασμό ενός σαφούς και εστιασμένου εκπαιδευτικού μονοήμερου σεμιναρίου, με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων σε αυτόν τον τομέα.

Μακροχρόνια, το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με το σχέδιο εφαρμογής του θα επικαιροποιηθεί και θα προσαρμοστεί στις ανάγκες και άλλων εταίρων. Οι βασικοί «καρποί» του προγράμματος (ο σχεδιασμός, οι αναφορές, οι διδακτικές κατευθυντήριες οδηγίες, τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης) θα διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο για τουλάχιστον πέντε έτη μετά το πέρας της χρηματοδότησης, επιτρέποντας μία μακροπρόθεσμη πρόσβαση στους επαγγελματίες και τους φορείς υγείας. Η προσδοκία είναι ότι τα διακρατικά δίκτυα συνεργασίας και οι σχέσεις που θα διαμορφωθούν μέσω αυτού του προγράμματος θα οδηγήσουν σε νέες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα θα έχει ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση της Ευρώπης σε αυτά τα θέματα, ώστε να καθιερωθούν ως προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission Communication “European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe”, November 2010; European Commission Communication “The European Platform against Poverty and Social Exclusion”, December 2010).

Latest News

This post is also available in: English (Αγγλικα) Eesti (Εσθονικα) Norsk bokmål (Νορβηγικα) Română (Ρουμανικα) Slovenščina (Σλοβενικα) Svenska (Σουηδικη)