Act Now

Et treningsprogram for helsepersonell for å bruke prinsippene om aksept og forpliktelsesterapi (ACT) for å lette pasientens tilpasning til utfordringene med å leve med utseendeproblematikk

I Europa anslås det at cirka 12 millioner individer har en misdannelse som resulterer i misnøye med utseende (BID), noe som også er anerkjent som et globalt folkehelseproblem. Helsepersonell (HP) over hele Europa rapporterer ofte om omsorg for pasienter som har BID som følge av en misdannelses tilstand. Det er mange årsaker til misdannelse, inkludert kraniofaciale forhold (f.eks. Leppe og / eller ganespalte), skade (f.eks. Brannskader og kamprelaterte skader), hudtilstander (for eksempel psoriasis) og medisinsk behandling (for eksempel etter kreft eller hjernehinnebetennelse). Gitt deres høye kontaktnivå med pasienter med utseendeproblematikk, er HP godt plassert og motivert til å adressere pasientenes BID positivt, men mange mangler kunnskap og selvtillit til å gjøre det. Forskning viser at å gi HP enkel opplæring og tilgang til spesialiserte ressurser gjør HP i stand til å ta på seg denne rollen.

Aksept og forpliktelsesterapi (ACT) tilbyr en psykologisk modell som er godt tilpasset behovene til pasienter med en utseendeproblematikk. ACT fokuserer på å hjelpe pasienter til å leve et godt liv og lære dem ferdigheter til å håndtere vanskelige tanker og følelser, noe som forbedrer deres livskvalitet.

Målet med dette prosjektet er å (i) utvikle, (ii) teste (iii) implementere og (iv) formidle opplæringspakken for HP, slik at de kan bruke ACT-prinsipper for å lette pasientens tilpasning til utseendeproblematikk. Et ytterligere mål er å produsere et funksjonelt treningsprogram som reflekterer det sosiokulturelle mangfoldet i hele Europa. Det vil derfor bli utført en behovsanalyse av hver partners nasjonale situasjon. Prosjektet tar sikte på å gjøre opplæringsmaterialet tilgjengelig for et bredt spekter av HP og vil gjøre det gjennom levering av flere moduler som er fritt tilhjengelige.

I partnerskapet er det svært erfarne forskerpartnere (Storbritannia, Sverige) og kunnskaps mobiliseringspartner som har omfattende yrkesfaglig erfaring (Norge), helsepersonell (Estland, Hellas, Kypros, Slovenia, Romania) og en NGO (Nederland). Disse partnerne er valgt ut for å gi nødvendig kompetanse og erfaring fra hele spekteret, og for å kunne målrette helsepersonell fra Estland, Hellas, Kypros, Slovenia og Romania inn mot oppgaven samt for å implementere opplæringen i det ordinære tjenestetilbudet.

Prosjektmetodikk og aktiviteter omfatter:

1. Et funksjonelt og evaluerbart opplæringsmateriell som er basert på forskning og behovsanalyse fra målmottakerlandene.
2. Opplæringen vil raskt ha innvirkning gjennom arbeidsbasert yrkesrettet yrkesutdanning av høy kvalitet som forbedrer tjenestetilbudet ved å adressere det spesifikke behovet.
3. Helsevesenets organisasjoner vil ha tilgang til dette åpne ressursmaterialet slik at de kan tilby etterutdanning og opplæring (CVET) som vil oppdatere helsepersonellens kunnskap på dette området for å opprettholde sikker og effektiv praksis.
4. Som prioritert av EU-kommisjonen, er det helt avgjørende å lage et mer bærekraftig helsevesen som kan fokusere på at alle har tilgang til helsehjelp av god kvalitet. De personene som er berørt av misnøye med kroppsbilde vil få en forbedret tjeneste siden helsepersonell eller andre relevante grupper vil ha en bedre bevissthet om behovene til denne gruppen. Dette vil også redusere eller forhindre utilsiktet marginalisering av denne gruppen.
5. Opplæringen vil være økonomisk levedyktig å implementere og samtidig kunne nå en stor gruppe helsepersonell, studenter eller frivillige organisasjoner. Dette skyldes den metodiske utformingen av et konkret og fokusert 1-dagers opplæringskurs som vektlegger å adressere kunnskap og ferdigheter  på dette området.

På lang sikt vil opplæringspakken sammen med implementeringsplanen bli oppdatert og tilpasset andre partneres operative direktiver. Prosjektets nøkkelprodukter (prosjektoversikt, rapporter, didaktiske retningslinjer, utdrag fra opplæringspakken) vil forbli fritt tilgjengelig online i minimum 5 år etter finansiering, noe som gir helsepersonell langsiktig tilgang. Det forventes at de transnasjonale nettverkene som dannes gjennom dette prosjektet også vil føre til nye opplæringsinitiativer og prosjekter over hele Europa.

Prosjektet vil resultere i å øke en europeisk bevissthet om disse aspektene, som overholder de fastlagte prioriteringene fra EU-kommisjonen (EU-kommisjonens kommunikasjon ‘European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe’, november 2010; European Kommisjonens kommunikasjon “Den europeiske plattformen mot fattigdom og sosial eksklusjon”, desember.

Latest News

This post is also available in: English (Engelsk) Eesti (Estonian) Ελληνικα (Gresk) Română (Rumensk) Slovenščina (Slovensk) Svenska (Swedish)